Rodinné spory 

 • spory ohľadom výživného, úpravy práv a povinností k maloletým deťom
 • dohadovanie podmienok striedavej starostlivosti a pod.
 • spory medzi príbuznými alebo rozvedenými manželmi
 • spory ohľadom vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov/manželku
 • spory v rámci výživného na rozvedeného manžela/manželku
 • iné spory týkajúce sa rodinných vzťahov

Občianskoprávne spory

 • spory týkajúce sa vlastníckych a spoluvlastníckych práv
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • susedské spory
 • uplatňovania práv zo zodpovednosti za škodu
 • spory súvisiace s dedičstvom
 • spory zo zmlúv (darovanie, pôžičky, výpožičky, nájom a podnájom)
 • spory ohľadom práv z pôžičky a výpožičky
 • poistno-právne vzťahy
 • iné spory týkajúce sa občianskoprávnych vzťahov

Obchodné a záväzkové spory

 • spory medzi spoločníkmi obchodných spoločností, príp. medzi členmi družstva
 • spory medzi podnikateľmi vznikajúce pri uplatňovaní záložných práv, zmluvnej pokuty a ručenia
 • spory v prípade odstúpenia od zmluvy, omeškania
 • spory z kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní a pod.
 • iné spory týkajúce obchodných záväzkových vzťahov

Pracovnoprávne spory

 • spory súvisiace s ukončením pracovného pomeru
 • spory týkajúce sa úhrady mzdy a príspevkov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • spory týkajúce sa úpravy vzťahov a nárokov zamestnanca a zamestnávateľa počas trvania alebo po ukončení pracovného pomeru
 • spory súvisiace s plnením vyplývajúcim z kolektívnej zmluvy
 • iné spory týkajúce sa pracovnoprávnych sporov