Čo je mediácia?

Mediácia je mimosúdne riešenie sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany. Úspešne ukončená mediácia končí podpísaním všetkých strán mediačnej dohody.

Priebeh mediácie:

1. Predmediačná fáza

Oslovenie mediátora iniciátorom, teda človekom, ktorý chce spor riešiť. Následne po osobnej konzultácii mediátor vyzýva, či už písomne/telefonicky/mailom, druhú stranu sporu. Mediátor dohodne stretnutie aj s druhou stranou, vysvetlí čo mediácia zahŕňa a dohodne sa na ďalšom postupe.

2. Začiatok mediácie

Mediácia sa môže konať za účastí oboch strán sporu, avšak najčastejším javom je situácia, keď sa strany sporu spolu ani nestretnú. Mediáciu otvorí mediátor stručným úvodom, kedy stranám sporu jasne vysvetlí postup mediácie a úlohu mediátora. Pred samotným začatím mediácie si strany sporu a mediátor stanovia základné pravidlá, ktoré budú platiť aj počas ďalších stretnutí ( v prípade, že budú potrebné ). Mediátor sporovým stranám zdôrazní dobrovoľnosť účasti sporových strán.

3. Fáza vypočutia sporových strán

Fáza pochopenia druhej strany.

4. Fáza hľadania riešenia a formulácie návrhov

V tejto fáze sa sporové strany prostredníctvom mediátora na základe získaných informácii, názorov a potrieb pokúšajú nájsť riešenie konfliktnej situácie. Po odhalení sporných bodov je úlohou mediátora podporiť strany v hľadaní vyhovujúceho riešenia. Samotné riešenie mediátor nenavrhuje, len pomáha sporovým stranám v ich hľadaní. Výsledkom tejto fázy je spísanie riešení, na ktorých sa strany dohodli a vytvára sa rámcová (predbežná) dohoda.

5. Fáza dosiahnutia

Strany sporu predložia návrhy riešení, zhrnú na akom spôsobe a v a akej forme riešenia sa vzájomne dohodli. Mediátor v tejto fáze pomáha stranám sporu z predbežnej dohody vytvoriť konečnú verziu mediačnej dohody, ktorá je prijateľná pre obe strany.

6. Fáza spísania mediačnej dohody

Podpisom mediačnej dohody sa táto dohoda stáva platnou a účinnou. Všetky povinnosti, na ktorých sa sporné strany dohodli sa začínajú týmto dňom plniť. Mediačná dohoda sa nepotvrdzuje súdom. Z tohto pravidla však existuje výnimka a tou je mediačná dohoda o rozvode a úprave právo a povinností k maloletým deťom. Tieto dva druhy dohôd musia byť formálne potvrdené súdom.

7. Ukončenie mediácie

Končí mediácia vždy dohodou? Nie. Rozoznávame až sedem možných spôsobov ukončenia mediácie a len jedným z nich je spísanie mediačnej dohody, ktorá rieši celý konflikt sporných strán. Mediácia môže skončiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • – konečnou dohodou – rieši celý konflikt (je zrozumiteľná a reálne uskutočniteľná)
  • – konečnou dohodou – rieši iba časť konfliktu (sporné body môžu byť riešené súdnou cestou alebo arbitrážou)
  • – dohodou o odklade alebo prerušení mediácie – strany sa dohodli, že jednanie o konflikte bude pokračovať v budúcnosti (dátum pokračovania nemusí byť stanovený)
  • – dohodou o „nedohode“ – strán sporu sa zhodnú, že uzatvorenie vzájomnej dohody nie je možné
  • – nedosiahnutím dohody – účastníci sporu sa nevedia zhodnúť na žiadnom spoločnom výsledku a proces mediácie ukončia  (strana sporu môže ukončiť mediáciu aj bez udania dôvodu, či súhlasu mediátora alebo druhej strany)
  • – ukončením mediátorom z etických dôvodov
  • ukončením mediátorom v prípade, že pokračovanie mediácie nemá zmysel – mediátor usúdi, že nie je možné dospieť k dohode medzi stranami sporu.