Kto je mediátor?

Mediátor je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.
Mediátor je dôležitým subjektom v rámci mediácie.Je stranám sporu nápomocný pri riešení ich sporu alebo konfliktu a hľadaní obojstranne akceptovateľných riešení sporu. Mediátor je odborníkom v oblasti riešenia sporov a komunikácie. Skutočnosť, že mediátor je v spore nezávislým a nestranným a teda nezastupuje ani jednu zo sporiacich sa strán je garanciou toho, že mediátor je schopný vnímať pozície, stanoviská a záujmy oboch strán nezaujato, vecne a z nadhľadu.

Kedy osloviť mediátora?

V prípade, že chcete spor vyriešiť dohodou na základe dobrovoľnosti a ústretovosti, oslovte mediátora. Ten rieši rodinné, občianskoprávne spory (susedské spory), rieši aj obchodné a záväzkové spory, pracovnoprávne spory a iné spory.